Προσφορές

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022, 10:12
Όροι διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού στον Δήμο Λιβαδιών 

Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021, 17:12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΛ/Τ/05/2021 

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021, 18:57
Δημοσίευση μιας (1) κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λιβαδιών.

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, 12:22
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, 11:51
ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΡΤΩΝ (BRUSH CUΤΤΕR) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΠ/Υ/08/Ζ0Ζ0 ΠΡΟΫΠΟΠΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ €8,000 + Φ.Π.Α. Κριτήριο Επιλογής η Χαμηλότερη Τιμή

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, 11:22
Αγορά υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για προστασία και πρόληψη των κίνδυνων στην εργασία. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΛ/Υ/07/2020 ΠΡΩΫΠΟΑΠΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ €12,600 + Φ.Π.Α.  (4,200 + Φ.Π.Α. ετήσια) Για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης από το Δήμο για ακόμα δύο φορές (ένα συν ένα συν ένα χρόνο). …